Preklad výpisu z registra trestov

Výpis z registra trestov je dokumentom potvrdzujúcim Vašu beztrestnosť, prípadne obsahuje zoznam trestných činov, ktorých ste sa v minulosti dopustili. Tento dokument si od Vás môžu vyžiadať úrady, zamestnávatelia, prípadne ho budete potrebovať pre začatie podnikania. Vyžadujú ho slovenskí, ale aj zahraniční zamestnávatelia.

Pri zahraničných výpisoch, respektíve ak plánujete ísť pracovať do zahraničia sa vyžaduje úradný preklad výpisu z registra trestov. Tento typ prekladov nevyhotovuje bežný prekladateľ, ale úradný prekladateľ, ktorý je zapísaný v zozname Ministerstva spravodlivosti.

Apostille registra trestov obsahuje adresu žiadateľa, identifikačné údaje o právnickej osobe, identifikačné údaje o žiadateľovi, dátum a podpis zodpovedného  pracovníka, záznam registra trestov