Vysvedčenia a diplomy

Preklad vysvedčenia alebo diplomu

Úradný preklad vysvedčenia, alebo diplomu slúži na úradné konanie prekračujúce hranice štátu. Je potrebná notárska kópia dokumentu. Prekladá sa aj osvedčovacia doložka notára.

Veľmi často ho využívajú zahraniční študenti a zamestnanci na Slovensku, ale je potrebný aj pre našich študentov v zahraničí. Preklad sa v tomto prípade takmer nikdy neviaže s originálom, ale s overenou kópiou vysvedčenia alebo diplomu

diplom

Obchodný register

Zmluvy a výpisy z obchodného registra

Úradný preklad výpisu z obchodného registra slúži na úradné konanie prekračujúce hranice štátu. Je potrebný originál nie starší ako 3 mesiace, je možné získať ho na slovenskej pošte. Prekladá sa aj osvedčovacia doložka pošty.

obchodná zmluva

Úradný preklad obchodných zmlúv a iných dokumentov slúži na úradné konanie prekračujúce hranice štátu. Je potrebná notárska kópia dokumentu. Prekladá sa aj osvedčovacia doložka notára. Niekedy postačuje úradne preložiť len notárske osvedčenie o pravosti podpisov.

Preklady rodných listov a sobášnych listov

Preklady sobášnych listov a rodných listov

svadba, dvojica na lavičke
narodenie, detské nožičky

K najčastejšie prekladaným dokumentom, čo sa týka úradných prekladov, jednoznačne patria preklady sobášnych listov a rodných listov.

Rodný list a sobášny list patria k oficiálnym dokumentom, ktoré slúžia na komunikáciu s úradmi. Práve preto je aj súdne overený preklad týchto dokumentov tak žiadaný.

Sobášne listy sa prekladajú v prípade:

– svadby v zahraničí,

– svadby na Slovensku so zahraničným občanom,

– ak si predloženie dokladu vyžaduje zahraničný úrad.

Rodné listy sa prekladajú v prípade:

– narodenia dieťaťa v zahraničí,

– v niektorých krajinách v rámci podávania žiadosti o udelenie víz,

– pri uzatváraní manželstva v zahraničí,

– vyžiadania zahraničnými úradmi.

Úradne osvedčenú listinu (dokument vydaný verejným orgánom) budete možno musieť predkladať pri rôznych situáciách – rodný list, ak sa budete chcieť zosobášiť, alebo potvrdenie o žiadnom zázname v registri trestov, ak sa budete uchádzať o zamestnanie v inej krajine EÚ.

Pravidlá EÚ týkajúce sa úradne osvedčených listín tento proces zjednodušujú a verejným orgánom stanovujú pokyny, ktorými sa musia riadiť pri vybavovaní vašich dokumentov vydaných v inej krajine EÚ. Pri predkladaní dokumentu (originálu alebo jeho overenej kópie), ktorý vydali orgány v jednej krajine EÚ, orgánom v inej krajine EÚ musia tieto orgány uznať váš doklad ako autentický, a to bez apostily, ktorou sa potvrdzuje jeho pravosť.

Lekárske správy

Preklady lekárskych správ

tlačivo ošetrovné
doktor

Lekárske správy patria medzi odborné preklady. Obsahujú  mnohé špecifické výrazy. Takéto výrazy môžu byť všeobecnejšie alebo vysoko odborné. Od náročnosti odbornej terminológie sa odráža aj náročnosť samotného prekladu.

“Ak je  prekladateľský úkon mimoriadne náročný na presnosť a odbornosť  – tarifná odmena sa maximálne zvýši o 30%. “

 (Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 491/2004 o odmenách a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov).

Potvrdenia o dočasnej práceneschopnosti

Ak pracujete pre nemeckého zamestnávateľa, musíte byť zo zákona poistení v nemeckej zdravotnej poisťovni.

Potvrdenie o práceneschopnosti z inej krajiny EÚ musí zamestnávateľ akceptovať, môže však vyžadovať preklad do nemeckého jazyka. PN-ka zo zahraničia musí ale obsahovať všetko to, čo obsahuje nemecká: dátum začatia, dátum trvania (aspoň približný), kód diagnozy. Rovnako ste povinný odovzdať ju do nemeckej zdravotnej poisťovne do troch dní od začatia choroby.

Výpis z registra trestov

Preklad výpisu z registra trestov

Výpis z registra trestov je dokumentom potvrdzujúcim Vašu beztrestnosť, prípadne obsahuje zoznam trestných činov, ktorých ste sa v minulosti dopustili. Tento dokument si od Vás môžu vyžiadať úrady, zamestnávatelia, prípadne ho budete potrebovať pre začatie podnikania. Vyžadujú ho slovenskí, ale aj zahraniční zamestnávatelia.

Pri zahraničných výpisoch, respektíve ak plánujete ísť pracovať do zahraničia sa vyžaduje úradný preklad výpisu z registra trestov. Tento typ prekladov nevyhotovuje bežný prekladateľ, ale úradný prekladateľ, ktorý je zapísaný v zozname Ministerstva spravodlivosti.

Apostille registra trestov obsahuje adresu žiadateľa, identifikačné údaje o právnickej osobe, identifikačné údaje o žiadateľovi, dátum a podpis zodpovedného  pracovníka, záznam registra trestov